Popeth am Clomid

1. Beth yw Clomid? Sut mae'n gweithio? 2. Defnyddiau Clomid
3. Dos clomid 4. Canlyniadau clomid
Hanner Bywyd 5.Clomid 6. Effeithiau Ochr Clomid
7. Buddion clomid 8. Adolygiadau clomid
9. Clomid ar werth 10. Clomid i drin anffrwythlondeb ymysg menywod - (Crynodeb)

Beth yw Clomid? Sut mae'n gweithio? Buyaas

Gelwir sitrad clomiphene hefyd Clomid (50-41-9), yn feddyginiaeth geneuol a ddefnyddir ar gyfer trin mathau penodol o anffrwythlondeb merched. Yn fyd-eang, mae'n cael ei farchnata o dan wahanol enwau brand megis Clomidac, clomene, Bemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Cafodd ei ddefnyddio ei gymeradwyo a'i argymell ar gyfer defnydd meddygol yn 1967 yn UDA. Mae ar bob system iechyd angen y feddyginiaeth fwyaf diogel a mwyaf effeithiol yn ôl rhestr Meddyginiaethau Hanfodol ar Sefydliad Iechyd y Byd. Fe'i ceir fel meddyginiaethau generig. Mae Clomid ymysg y nifer o ddewisiadau sefydlu ofwleiddio ymysg menywod sy'n anffrwythlon oherwydd oligo-ofwleiddio ac anovulation.

Mae'r feddyginiaeth yn gweithio mewn ffordd sydd â'r corff yn meddwl bod y lefelau o oestro yn is ac felly'n achosi i'r chwarren bitwidol hybu hormon LH, neu hormone ysgogol ysgogol sy'n cael ei adnabod fel secretiad FSH fel arall. Mae lefelau FSH uchel yn ysgogi'r ofarïau i gynhyrchu un neu fwy o ffoliglau wyau a fydd yn cael eu datblygu neu eu cynhyrchu mewn ofwleiddio. Ar y llaw arall, mae lefelau uchel LH ​​yn ysgogi ofwleiddio.

Clomid (50-41 9-wedi bod yn ddewis arall poblogaidd ymhlith pobl ifanc tybiedig am dros hanner can mlynedd o feddygon cymorth meddygol neu OB-GYNs yn aml yn rhagnodi clomiphene citrate cyn iddynt gyfeirio un neu ddau i wirio arbenigwr ffrwythlondeb ar gyfer gofal arbenigol ychwanegol. Mae rhai arbenigwyr cynhyrchiol yn gosod sitrws clomiphene hefyd. Nid yw'r feddyginiaeth hon wedi'i chynghori ar gyfer merched nad yw eu ofarïau yn creu wyau yn gywir (methiant prif chwarren bitwidol neu ryw).

Defnyddiau Clomid Buyaas

Cyflwr ffisiolegol blodeuog, gwaedu camweithredol, amenorrhea, amenorrhea eilaidd, amenorres ôl-genhedlu, galactorrhoea, syndrom ofarïau polysystig, Chialad-Frommel malady, annigonolrwydd hormonau steroid, oligospermatiaeth, diagnosis o aflonyddwch gweithrediad gonadotroffig y chwarren endocrin. Mae clomiphene citrate yn aml yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n ceisio annog asiantaeth feichiog y Cenhedloedd Unedig i gael unrhyw un o'r problemau canlynol:

 • Ovulation afreolaidd: mae'n drafferthus cenhedlu unwaith y bydd uned cylch beiciau merch yn anwastad felly na all fod yn sicr ar ôl iddi ofylu. Unwaith y bydd yn effeithiol, dylai defnyddio clomiphene citrate gynhyrchu ymateb sicr i ganiatáu ar gyfer cyfathrach rywiol neu ffrwythloni mewnwythiennol.
 • Problemau ffrwythlondeb “Ffactor Gwryw”: unwaith y mae yna ddryswch ag ansawdd y corff hylifol, fel arfer gallai eich ymarferydd meddygol awgrymu ffrwythloni mewnwythiennol i wneud y gorau o'r posibilrwydd o gyflwr ffisiolegol. Mae sitrad clomiphene yn aml yn gyfarwydd â hwyluso trefniant tymhorol y ffrwythloni â chylch y fenyw.
 • Anffrwythlondeb heb eglurhad: mae clomiphene citrate wedi cael ei ddangos yn gydnaws yn effeithiol o ran cyfraddau ffisiolegol cynyddol mewn cyplau ifanc iach sydd wedi cael dadansoddiad ffrwythlondeb cwbl draddodiadol, ond yr uned ardal yn dal i gael trafferth cael beichiogrwydd.
 • Nid yw'n cael ei gynghori i gynnal archwiliad uwchsain AN i eithrio unrhyw ehangiad chwarren rhyw gweddilliol hanfodol cyn pob cylch triniaeth newydd.
 • Mae Clomifene wedi cael ei ddefnyddio ar y cyd â gwahanol dechnoleg generadu â chymorth moduron i ymestyn cyfraddau llwyddiant y gwahanol ddulliau hynny
 • Defnyddir clomifene fel arfer wrth drin eunuchoidiaeth fel arall i ofal meddygol amnewid hormonau androgenig.The Ultimate Guide i Clomid i drin anffrwythlondeb ymysg merched

Dos clomid Buyaas

Ffurflen ddosio: bilsen NDC 0068-0226-30: tabledi 50 mg mewn cartonau o dri deg

Mae tabledi yn sfferig yr uned, yn wyn, yn cael eu sgorio, ac yn clomiphene sitrate hanner cant.

Storiwch dabledi ar dymheredd rheoledig 59 – 86 ° F (15 – 30 ° C). Tarian o wres, golau, a gwlybaniaeth gormodol, a'i storio mewn cynwysyddion caeedig.

Dylai gwaith a thriniaeth ymgeiswyr ar gyfer gofal meddygol clomiphene gael eu goruchwylio gan feddygon sy'n rheoli arbenigedd meddygol neu anhwylderau endocrin. Dylai cleifion gael eu dewis ar gyfer gofal meddygol gyda chitrad clomiphene dim ond wrth ddadansoddi'n ofalus. Dylai trefniant gofal meddygol gael ei argraffu ymlaen llaw. Dylid eithrio neu drin yn ddigonol rwystrau i gyflawni'r nod o ofal meddygol cyn dechrau clomiphene citrate. Dylai'r amcan therapiwtig gael ei gydbwyso â risgiau posibl a'u crybwyll gyda'r claf et al. yn ymwneud â gweithredu cyflwr ffisiolegol.

I ddechrau, dylai triniaeth y claf a ddewiswyd gael dos coffi, hanner cant mg ​​bob dydd (tabled 1) am bum diwrnod. Dylid gorliwio'r dos yn unig yn y cleifion hynny nad yw asiantaeth y Cenhedloedd Unedig yn gollwng mewn ymateb i gylchred hanner cant o glomiphene sitrad. Mae cwrs coffi am gyfnod amhenodol neu hyd triniaeth yn cael ei gynghori'n arbennig os amheuir bod sensitifrwydd eithafol i'r hormon bitwidol, fel mewn cleifion â syndrom ofari polysystig.

Dylid gwerthuso'r claf yn gyflym i wahardd cyflwr ffisiolegol, ehangu chwarren rhyw, neu ffurfio syst rhwng pob cylch triniaeth.

Os bwriedir gwaedu progestin, neu os bydd hemorrhage organ atgenhedlu benywaidd yn digwydd yn ddigymell cyn gofal meddygol, dylid dechrau'r rhaglen o hanner cant mg ​​bob dydd am bum diwrnod y cylch. Gellid hefyd dechrau gofal meddygol ar unrhyw adeg o fewn y claf. Nid yw asiantaeth y Cenhedloedd Unedig wedi cael haemorrhage organ atgenhedlu benywaidd yn ddiweddar. Unwaith y bydd y broses organig yn digwydd yn y dos hwn, nid oes unrhyw fantais i gynyddu'r dogn mewn cylchoedd triniaeth dilynol.

Os nad yw'n ymddangos bod proses organig yn digwydd unwaith y prif gwrs gofal meddygol, dylai'r ail gwrs o gant dyddiol (dau dabled hanner cant mg ​​fel un dos dyddiol) am bum niwrnod fynd i mewn. Gellid dechrau'r cwrs hwn mor gynnar â deng niwrnod ar hugain unwaith y cymerwyd yr uned ardal rhagofalon flaenorol unwaith i wahardd presenoldeb mamolaeth. Nid yw cynyddu'r dos neu'r cyfnod o ofal meddygol ar yr ochr draw, cant mg ​​/ dydd am bum diwrnod, yn cael ei gynghori.

Gall y mwyafrif o gleifion uned ardal asiantaeth y Cenhedloedd Unedig sy'n cynllunio i ryddhau wneud hynny unwaith yn brif gwrs gofal meddygol. Os nad yw'r broses organig yn digwydd unwaith y bydd tri chwrs o ofal meddygol, nid yw triniaeth ychwanegol gyda clomiphene citrate wedi'i chynghori a hefyd dylid ail-werthuso'r claf. Os bydd tri ymateb agoriadol yn digwydd, fodd bynnag, ni chyflawnwyd mamolaeth, ni chynghorir triniaeth ychwanegol.The Ultimate Guide i Clomid i drin anffrwythlondeb ymysg merched

Canlyniadau clomid Buyaas

Gan fod clomiphene citrate yn arwain at ollwng wyau lluosog, mae'ch posibiliadau o gael lluosrifau (gefeilliaid neu dripledi… weithiau'n fwy) yn codi. Mae asiantaeth arbenigol y Cenhedloedd Unedig sy'n gweithio gyda ffrwythlondeb gwybodus cysylltiol yn rhagnodi bod y dos cywir yn lleihau'r siawns o luosrifau uwch.

Mae IVF yn dechneg arall ar gyfer cyfyngu ar nifer y babanod fesul mamolaeth ar gyfer y canlyniadau mam / baban gorau posibl.

Pan fydd yn cynnwys ysgogi'r broses organig, mae clomiphene citrate yn hynod o lwyddiannus, gan arwain at ryddhau wyau aeddfed mewn tua wyth deg o ferched asiantaeth y Cenhedloedd Unedig sy'n ei ddefnyddio.

Defnyddio Boldenone Undecylenate (Equipoise), Beicio, Dosage, Torri, Bwlio(Yn agor mewn tab porwr newydd)

Hanner Bywyd Clomid Buyaas

Os ydych chi wedi stopio clomiphene citrate yn ddiweddar, mae yna gyfle y gallech chi fod yn arbenigwr ar effeithiau agwedd ar ddyddiau (neu wythnosau yn ôl pob tebyg) ar ôl eich dos diwethaf. Gall yr effeithiau agwedd hyn arwain at amau ​​y dylai clomiphene citrate a'i fetabolion fod yn eich system o hyd a rhyfeddu pa mor hir cyn iddo gael ei ddileu. Er mwyn gweld pa mor hir y mae'n debygol y bydd sitrad clomiphene yn aros yn eich archeb, mae angen meddwl am ei ddileu hanner oes o bump i saith diwrnod.

Mae hyn yn dileu rhwng pump a saith diwrnod Hanner oes anhygoel yn awgrymu y bydd yn cymryd bron i wythnos lawn unwaith y bydd eich dogn terfynol yn cael gwared â phum cant o ddogn sitrad clomiphene o gylchrediad. Gan wybod bod y clomiphene hwnnw'n cyfnerthu dileu mor hir hanner oes, byddwch chi'n gywir yn eich dyfalu ei fod yn dal yn eich system chi - er mai wythnosau sydd wedi bod ers eich dos diwethaf. Ar gyfartaledd, bydd yn cymryd rhwng dau ddeg saith.5 a 38.5 diwrnod i ddileu clomiphene citrate o'ch system yn gyfan gwbl; tua phedair i chwe wythnos

Mae adroddiadau eraill yn nodi bod hanner oes Clomid tua phythefnos (diwrnodau 14), sy'n golygu y gallai clomiphene citrate gadw yn eich system am hyd at un wythnos ar ddeg ar ôl eich dos diwethaf. Dylai'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr ddisgwyl clomiphene citrate i aros mewn cylchrediad rhwng mis a thri mis ar ôl eu triniaeth derfynol. Dylid nodi bod clomiphene citrate yn cynnwys isomerau lluosog: clomiphene (~ 62%) a zuclomiphene (~ 38%).

Mae modd cael gwared ar hanner oes y cyfansoddyn cemegol clomiphene ar bedair awr ar hugain, tra bod cyfansoddyn cemegol zuclomiphene yn llawer hirach. Caiff yr etholwr clomiphene ei ddileu mewn ond un wythnos, tra bod y gydran zuclomiphene yn atebol am dymor estynedig dileu Clomid. Mae Zuclomiphene i'w weld yn y plasma ymhell unwaith y daw mis o gasgliad clomiphene a symiau hybrin i ben mewn ysgarthiad aflan unwaith hanner dwsin o wythnosau

Er bod clomiphene yn aros mewn cylchrediad am gymedr o bedair i un ar ddeg wythnos ar ôl dos olaf defnyddiwr, ni all pob defnyddiwr gael gwared ar y cyffur ar gyflymder tebyg. Efallai y bydd rhai defnyddwyr yn cael gwared ar islwyr enclomiphene a zuclomiphene yn gyflymach na'r cyfartaledd (ond mewn chwe wythnos), tra dylai eraill fod â zuclomiphene mewn cylchrediad plasma unwaith chwe wythnos. Gall amrywiadau rhwng unigolion o ran dileu cyflymder clomiphene gael eu hesbonio gan newidynnau fel ffactorau unigol, dos, a thymor gweinyddu.

Ffactorau unigol

Gallai dwy ferch, ar yr un pryd, gynhyrfu 50 mg clomiphene am bum diwrnod yn olynol yn gynnar yn eu cylch cathodol. Serch hynny, gallai un defnyddiwr ddileu'r cyffur yn gynt na'r llall. Mae'r cyfan yn dibynnu ar gryfder corff yr unigolion. I rai defnyddwyr, gall y cyffur aros yn egnïol am gyfnod hwy tra bydd eraill, bydd y cyffur yn segur o fewn cyfnod byr.

Geneteg: Mae llenyddiaeth feddygol yn awgrymu bod clomiphene yn cael metaboledd organau mewnol dwys. Er nad yw union lwybrau mewnol yr organau sy'n atebol am ei fetabolaeth yn cael eu dihysbyddu, un sianel y credir iddi chwarae rôl ddifrifol yw CYP2D6 (cytochrome P450 2D6).

Effeithiau Ochr Clomid Buyaas

Mwyafrif y cyffuriau os nad oes gan bob un eu pethau cadarnhaol a'u anfanteision yn dibynnu ar sut rydych chi'n ei ddefnyddio. Er enghraifft, os caiff ei gamddefnyddio, neu os caiff ei orddosio, gall Clomid roi defnyddwyr mewn perygl o ddatblygu ystod o sgîl-effeithiau. Fodd bynnag, mae rhai Sgîl-effeithiau clomid sy'n normal ac sy'n gallu diflannu o fewn amser byr. Ar y llaw arall, efallai y byddwch yn profi sgîl-effeithiau uwch yn fwy felly pan fyddwch chi'n cymryd dosiau uwch nag a ragnodwyd gan eich meddyg. Mae'r sgîl-effeithiau sy'n gyffredin ymhlith defnyddwyr Clomid yn cynnwys;

 • Cur pen
 • Cyfog
 • Chwydu
 • Tynerwch y fron, poen ac anghysur
 • Gwaedu'r fagina a'r groth
 • Golwg aneglur
 • Dolur rhydd
 • Flushing
 • Syndrom Hyperstimulation ofarïaidd
 • Ehangu ofarïaidd

Fodd bynnag, mae sgîl-effeithiau difrifol, ond dim ond yn dibynnu ar sut rydych chi'n cymryd y cyffur y maent yn digwydd. I'r gwrthwyneb, mae system y corff dynol hefyd yn benderfynydd sylweddol o'r hyn rydych chi'n ei brofi ar ôl cymryd Clomid. Bydd rhai pobl yn dioddef y sgîl-effeithiau difrifol hyd yn oed os byddant yn cymryd y dosau rhagnodedig neu is. Dyna pam ein bod bob amser yn cynghori ein cwsmeriaid i gael archwiliad meddygol cyn iddynt ddechrau cymryd y cyffur hwn. Rhag ofn y cewch unrhyw un o'r effeithiau hyn, dylech geisio sylw meddygol ar unwaith;

 • Atafaelu
 • Poen y Frest
 • Diffyg anadl
 • Strôc

Dylech hefyd nodi os gall pethau fynd o chwith, gall Clomid arwain at lawer o feichiogrwydd. Mae siawns uchel y gallwch feichiogi wrth ddefnyddio'r cynnyrch hwn, gyda thua 7% y byddwch yn cael efeilliaid a siawns 0.5 y byddwch yn cael tripledi neu archebion uwch. Mae'n ddoeth eich bod yn siarad â'ch meddyg yn gyntaf, yn trafod y risg, a hefyd yn penderfynu a ydych chi'n ffit i gario gefeilliaid neu luosrifau. Os nad ydych yn barod i feichiogi, mae'n ddoeth cael eich monitro'n agos.

Cyn defnyddio Clomid, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n alergaidd nac yn ymosodol i unrhyw un o'i gynhwysion. Gallwch siarad â'ch meddyg yn gyntaf a gadael i'r cyngor arbenigol roi gwybod i chi a ydych chi'n ffit i'w ddefnyddio ai peidio. Fel hyn, gallwch osgoi rhoi eich hun mewn perygl o gael unrhyw un o'r sgîl-effeithiau hyn. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y dos a argymhellir.

Buddion clomid Buyaas

Ar gyfer menywod sy'n defnyddio'r cynnyrch hwn yn gywir ac nad ydynt yn ormesol iddo, mae llawer o fanteision posibl i'w disgwyl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich meddyg cyn, yn ystod, ac ar ôl gorffen eich dos Clomid er mwyn i chi ei fwynhau Buddion clomid. Mae Clomid yn cynnig amrywiaeth o fanteision i'r defnyddwyr fel a ganlyn;

 • Mae'n gost effeithiol - mae hyn ymhlith y dulliau mwyaf fforddiadwy o drin anffrwythlondeb. Mae cost Clomid o'i gymharu â mesurau eraill fel IVF yn ddigamsyniol. Mae wedi dod yn gynilwr bywyd i unigolion sydd wedi bod yn delio â materion anffrwythlondeb ond sydd heb driniaeth oherwydd prinder arian. Mae'r canlyniadau y mae defnyddwyr yn eu cael yn fwy na gwerth yr arian a wariwyd.
 • Mae'n feddyginiaeth ar y geg - mae meddyginiaeth geneuol yn eithaf hawdd ac mae'n dod â phoen lleiaf. Mae hyn yn wahanol i bigiadau lle mae'n rhaid i ddefnyddwyr roi nodwyddau ar draws eu corff, a all fod yn ymwthiol iawn. Clomid yw un o'r ychydig driniaethau anffrwythlondeb sy'n achub menywod rhag problemau o'r fath.
 • Gall prif ofalwr ei ragnodi - y newyddion da yw nad oes rhaid i chi ymweld ag arbenigwr atgenhedlu i gael presgripsiwn Clomid. Mae hyn yn gwella hwylustod, yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod am unrhyw arbenigwr atgenhedlu yn eich ardal chi. Mae'n arbed amser, a'r peth gorau yw ei fod yn ddiogel i'w ddefnyddio ar yr amod eich bod yn dilyn y cyfeiriad a argymhellir.
 • Mae'n dod ag ychydig o sgîl-effeithiau - os cânt eu defnyddio'n gywir, ychydig iawn o sgîl-effeithiau sydd gan Clomid. Os ydych chi'n cael unrhyw beth, dim ond rhai ysgafn ydynt a fydd yn diflannu ychydig ar ôl dileu'r defnydd neu ar ôl i'ch corff ddod i arfer â'r effeithiau. Hefyd, cofiwch brynu'r cyffur gan wneuthurwr neu gyflenwr ag enw da i sicrhau eich bod yn cael cynnyrch o safon ar gyfer gwell canlyniadau Clomid.

Adolygiadau clomid Buyaas

Mae'r cynnyrch hwn wedi derbyn llawer o adolygiadau a graddau cadarnhaol gan y rhai sydd wedi'i ddefnyddio o'r blaen. Dywedodd llawer o'r rhai a ddefnyddiodd ei fod yn profi'n gyflym Canlyniadau clomid, ac fe'u syfrdanwyd gan y modd yr ymatebodd y cynnyrch i'w cyrff. Dywedodd y rhan fwyaf o'r merched eu bod wedi colli eu cyfnodau tra bod eraill yn cael cylchoedd afreolaidd ac na allent feichiogi, ond dyna nes iddynt ddysgu am y feddyginiaeth wych hon. Hefyd, cafodd y rhan fwyaf ohonynt ganlyniadau o fewn tri mis ar ôl eu defnyddio.

Roedd rhai ohonynt yn cwyno am gur pen, cyfog, dolur rhydd, a chwydu ond roedd y rhan fwyaf o'r rhai a wnaeth gyfaddef eu bod wedi gorddosio ar y cyffur a bod y sgîl-effeithiau wedi dod i ben ar ôl iddynt gywiro'r defnydd. Ar y llaw arall, mae mwyafrif y defnyddwyr sy'n cwyno am gael profiad gwael gyda Clomid wedi cyfaddef eu bod wedi defnyddio'r cyffur heb gael archwiliad meddygol. Mae'n arferol i gynnyrch fferyllol gael adweithiau cymysg ac adolygiadau gan wahanol ddefnyddwyr. Yn gyffredinol, mae Clomid yn feddyginiaeth ardderchog ar gyfer trin achosion anffrwythlondeb mewn merched. Y rhan dda yw na fydd yn rhaid i chi gael pigiadau rheolaidd gan ei fod yn gyffur llafar. Rydych hefyd yn dechrau profi'r canlyniadau o fewn cyfnod byr, hyd yn oed rhai defnyddwyr yn dweud eu bod yn feichiog ar ôl dim ond tri mis o ddos.

Mae'r Canllaw Ultimate i Testosterone decanoate ar gyfer Bodybuilding(Yn agor mewn tab porwr newydd)The Ultimate Guide i Clomid i drin anffrwythlondeb ymysg merched

Clomid ar werth Buyaas

Nawr bod eich meddyg wedi rhoi'r presgripsiwn i chi, mae'n normal teimlo'n gyffrous ac wedi'ch gorlethu i roi cynnig arno. Gallai hyn eich arwain chi i'w brynu o'r gwerthwr cyntaf sy'n dod i'ch ffordd chi, ac mae hynny'n gamgymeriad enfawr. Os ydych chi'n awyddus i brynu Clomid, rhaid i chi fod yn ofalus i sicrhau eich bod yn ei gael o un dibynadwy Cyflenwr Clomid ac nad ydych yn syrthio mewn trap sgamwyr. Bu galw cynyddol am y cynnyrch hwn, sydd wedi arwain at gynnydd yn nifer y cyflenwyr sy'n dod i fyny ac yn honni ei werthu. Os nad ydych yn ddigon gofalus, byddwch yn gwario llawer o'ch arian yn y pen draw ar rywbeth na all roi'r canlyniadau yr ydych yn chwilio amdanynt. Hefyd, fe allech chi Prynu powdr clomid nad yw'n ddiogel i'w fwyta, a fydd yn dod â chi effeithiau andwyol a phoen gwaeth nag yr ydych eisoes yn delio â nhw.

Cymerwch eich amser ac edrychwch am gyflenwr Clomid y gallwch ymddiried ynddo. Mae prynu Clomid ar-lein yn rhoi i chi'r amlygiad sydd ei angen arnoch i gael yr un iawn. Gwiriwch adolygiadau ar-lein a gweld beth mae pobl eraill sydd wedi prynu'r cynhyrchion o'r gwerthwr penodol hwnnw yn ei ddweud am y cynnyrch. Gallwch hefyd am argymhellion gan ffrind neu berthynas rydych chi'n gwybod sydd wedi defnyddio'r cynnyrch hwn o'r blaen a gadael iddyn nhw eich cyfeirio at eu hoff gyflenwr. Mae cost hefyd yn benderfynydd wrth chwilio amdano Clomid ar werth oni bai bod eich cynllun yswiriant yn cynnwys y gost. Ni ddylech ganiatáu i chi gael eich gordalu ond yn hytrach, gwneud rhywfaint o ymchwil, deall pris cyfartalog y farchnad a mynd am y gwerthwr gyda'r pris mwyaf rhesymol.

Mae meddyginiaethau yn fater sensitif, a dylech ei drin yn ddifrifol iawn. Peidiwch â rhuthro i mewn i'r hyrwyddiad cyntaf sy'n dod i'ch ffordd ond yn hytrach edrychwch am ansawdd. Y newyddion da yw mai ni yw'r cyflenwr Clomid gorau yn y rhanbarth ar hyn o bryd. Gallwch wneud eich archeb yn hawdd trwy eich ffôn clyfar, a byddwn yn ei ddosbarthu ar garreg eich drws. Mae ein prisiau hefyd yn rhesymol iawn, a gallwch prynu Clomid mewn swmp o'n gwefan hawdd ei defnyddio. Rhowch alwad i ni unrhyw bryd y mae gennych gwestiynau neu mae angen cymorth arnoch i wneud eich archeb. Mae ein llinellau galw ar agor 24 / 7.

Clomid i drin anffrwythlondeb ymysg menywod - (Crynodeb) Buyaas

Mae Clomid wedi profi i fod yn hynod effeithiol wrth drin cymhlethdodau ffrwythlondeb mewn merched. Mae'n gweithio drwy wneud i'r corff feddwl bod lefelau oestrogen y defnyddiwr yn is nag y maent mewn gwirionedd, sydd, yn gyfnewid, yn gwneud y chwarren bitwidol yn cynyddu lefel yr hormon ysgogol sy'n ffoliglau. Mae hyn yn ysgogi'r ofari i gynhyrchu ofwm neu ofa, ac yna gall y defnyddiwr feichiogi yn ystod ofyliad. Mae'n egwyddor syml, ac mae'r cyffur wedi gweithio i lawer o unigolion a gymerodd eu hamser i edrych am y dde Clomid (50-41 9-) a'i ddefnyddio fel y dylai. Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau sy'n gysylltiedig â ffrwythlondeb, ceisiwch fuddsoddi yn y cynnyrch hwn a mwynhau'r canlyniadau.

Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich meddyg yn y broses dos cyfan ar gyfer y canlyniadau mwyaf. Peidiwch ag oedi i roi gwybod i'ch meddyg os ydych chi'n dioddef unrhyw sgîl-effeithiau datblygedig neu os oes gennych alergedd i gynhwysyn unrhyw gyffur. Yn yr un modd, ffoniwch eich ffiseg rhag ofn i chi ddioddef sgîl-effeithiau difrifol cyn i'r cyflwr waethygu.

cyfeiriadau

 1. Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Nifer yr achosion o anffrwythlondeb a'r defnydd o driniaeth ffrwythlondeb mewn menywod â syndrom ofari polysystig: data o astudiaeth garfan gymunedol fawr. Cylchgrawn iechyd menywod, 24(4), 299 307-.
 2. Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Cymdeithas rhwng anffrwythlondeb a chamweithrediad rhywiol mewn dynion a menywod. Adolygiadau meddygaeth rywiol, 4(4), 353 365-.
 3. Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Cymdeithas rhwng anffrwythlondeb a chamweithrediad rhywiol mewn dynion a menywod. Adolygiadau meddygaeth rywiol, 4(4), 353 365-.