Popeth am Superdrol (Methasterone)

1. Beth yw Superdrol (Methasterone)? 2. Dosbarth Superdrol
3. Cylchred superdrol 4. Canlyniadau Superdrol
5. Superdrol hanner oes 6. Superdrol i'w dorri
7. Superdrol ar gyfer swmpio 8. Buddion Superdrol
9. Adolygiadau Superdrol 10. Superdrol i'w werthu
11. Superdrol ar gyfer adeiladu corff (crynodeb)

1. Beth yw Superdrol (Methasterone)? Sut mae'n gweithio? gweddill

Efallai eich bod wedi clywed amdano Superdrol (Methasterone) gan athletwyr, adeiladwyr corff neu unrhyw un sydd wrth eu bodd yn cael ymddangosiad hudolus. Os ydych chi wedi meddwl tybed beth yw Superdrol (3381-88-2) yw, darllenwch yr erthygl hon i fynd ati a byddwch yn deall y cylch Superdrol, Superdrol dos, buddion Superdrol a phopeth sy'n golygu'r steroid hudol hwn.

Wel, Superdrol (3381-88 2-) yn adnabyddus fel Superdrol neu methyl drostanolone yw un o'r steroidau acrogenig anabolig (AAS) mwyaf grymus sy'n gallu codi ar y corff. Fe'i datblygwyd yn y 1950 ond ni chafodd ei ryddhau i'r farchnad fel cyffur presgripsiwn.

Er bod Methasteron ei hun wedi parhau i fod yn steroid tanddaearol, mae'r cymar nad yw'n gysylltiedig â Xhasau yn Methasteron wedi bod yn y farchnad dan yr enw Masteron. Rhywbryd yn ôl, roedd Superdrol wedi'i ychwanegu at ddiet atodol oherwydd ei fod yn cynnwys Methasteron.

Yn 2006 cafodd ei derfynu gan yr FDA ac yn 2012. Gwaharddwyd methasteron yn llwyr, felly ei ychwanegu yn y rhestr o sylweddau rheoledig fel yr holl steroidau Androgenig Anabolig eraill.

Ni wnaeth hynny wneud Methasteron yn diflannu o'r olygfa adeiladu corff. Mae bob amser wedi cymryd y brig fel un o'r steroidau llafar mwyaf grymus.

Sut mae'n gweithio?

Mae Superdrol (3381-88-2) yn gweithio yn yr un modd â steroidau androgenig anabolig eraill. Yr unig wahaniaeth yw bod ei gyfansoddiad yn wahanol ac mae'n cynnig canlyniadau cyflym ac aruthrol.

Mae'n cynnwys hormon steroid gweithredol sy'n cael ei adnabod fel methyldrostanolone. Dihydrotestosterone (DHT) ydyw sy'n newid drostanolone. Y gwahaniaeth rhwng drostanolone a Superdrol yw bod drostanolone â grŵp methyl ychwanegol wedi'i osod yn yr ail safle Carbon. Mae'r grŵp hwn yn golygu ei bod yn bosibl i Superdrol gael ei gymryd ar lafar ac hefyd yn gallu osgoi eich afu.

Mae gan Superdrol grŵp methyl arall a ganfuwyd yn yr ail safle Carbon ac sy'n ei wneud yn steroid anabolig. Mae'r newidiadau bach o drostanolone yn gyfrifol am yr effeithiau llai androgenig yn Superdrol o'u cymharu â steroidau anabolig eraill. Y Canllaw Hynafol i Dianabol ar gyfer Bodybuilding

Mae Superdrol yn gweithio trwy hyrwyddo cadw nitrogen a synthesis protein. Y fantais gydag ef yw pan fydd mwy o brotein wedi'i syntheseiddio, a bod mwy o feinwe cyhyrau yn cael ei gadw. Po gyflymaf yw'r gyfradd synthesis a chadw, y cyflymaf y byddwch chi'n swmpio i fyny.

Mae defnyddio Superdrol hefyd yn arwain at ocsigeniad meinweoedd y cyhyrau. Pan fyddwch chi'n hyfforddi, bydd eich microffibrau'n cael eu rhwygo, a bydd cyhyrau'n tyfu o ganlyniad i'w trwsio. Mae mwy o ocsigen yn golygu eu bod yn gwella'n gyflym ac o ganlyniad, gallwch hyfforddi hyn yn galetach gan gynyddu maint eich cyhyrau.


Adolygiad manwl o Superdrol (Methasterone) ar gyfer adeiladu corff

2. Dos Superdrol gweddill

Pan fyddwn yn siarad amdano Dos Superdrol, mae'n rhaid i ni gofio bod nodau'r corff yn amrywio o un person i'r llall. Er y gallai rhywun fod eisiau swmpio i fyny, gall bwriad rhywun arall fod yn torri. Mae pob un o ddos ​​Superdrol nodweddiadol o 20-30mg am tua phedair i chwe wythnos yn ddigon i roi'r canlyniadau targed i chi heb roi eich iechyd mewn perygl.

Mae'r rhan fwyaf o Superdrol mae defnyddwyr yn dweud, cyn dewis y dos Superdrol, bod yn rhaid i chi gadw'r cydbwysedd cywir rhwng enillion y cyhyrau a'r sgîl-effeithiau. Gallech fynd mor bell â 40mg os ydych chi eisiau. Gyda'r dos hwn, byddwch yn cyflawni mwy o enillion cyhyrau a chryfderau heb anghofio'r sgîl-effeithiau Superdrol hefyd. Nid yw'n werth chweil.

Os dewiswch gymryd y 40mg, ni ddylech ei ddefnyddio am fwy na phedair wythnos. Ar ôl y cyfnod hwn, bydd gormod o ormod o bwysau ar eich afu / iau, os na fyddwch chi'n cymryd seibiant, efallai y byddwch chi'n dioddef o broblemau afu. Ar ôl y pedair wythnos, bydd angen i'ch afu adfer er mwyn iddo allu gweithio'n normal.

Rhag ofn eich bod yn rhedeg Superdrol yn unig, gallech rannu'r dos yn rhai llai a mynd â nhw drwy gydol y dydd. Er enghraifft, gallech gael un yn y bore, un arall cyn gweithio allan a gellid rhoi'r dos olaf gyda'r nos. Trwy wneud hyn, rydych chi'n cael llai o sgîl-effeithiau oherwydd gallai cymryd Superdrol achosi amrywiad yn eich hormonau.

3. Cylchred superdrol gweddill

Yn nodweddiadol, mae cylch Superdrol yn cymryd tua chwech i wyth wythnos. Fel dechreuwr, gallech ddechrau gyda dos Superdrol o 10mg y dydd i brofi sensitifrwydd. Unwaith y byddwch wedi gweld sut mae'ch corff yn ymateb iddo, yna gallwch gynyddu'r dos yn raddol. Gallai dos Superdrol o 20mg fod y nesaf i chi ei gymryd. Unwaith y byddwch wedi teimlo fel bod gennych ddigon o brofiad, gallech ddechrau cymryd 30mg y dydd.

I'r rhai y mae'n well ganddynt stacio Superdrol (3381-88-2) gyda steroidau anabolig androgenig eraill fel Testosterone, yn ystod yr ymarfer cyn yr ymarferiad yw'r amser delfrydol. Mae 10mg yn ddigon i roi'r buddion Superdrol mwyaf i chi.

Ar ôl rhedeg cylch Superdrol, dylech gael therapi ôl-feicio. Gallech wneud PCT o'r bumed i'r wythfed wythnos. Mae'n helpu i adennill iechyd eich organ yn ogystal â normaleiddio eich lefelau hormonau. Hefyd, gallwch osgoi sgîl-effeithiau annymunol a allai godi oherwydd anghydbwysedd hormonau.

4. Canlyniadau Superdrol gweddill

Mae Superdrol (3381-88-2) wedi ennill dros galonnau llawer oherwydd yr effeithiau mae'n eu rhoi. Os ydych chi'n rhedeg cylch Superdrol am tua phedwar i chwe wythnos, rydych chi'n debygol o ennill tua deg pwys o gyhyrau. Ynghyd ag AAS eraill, byddwch yn gwireddu'r canlyniadau gorau.

Canlyniadau 3 wythnos yn cymryd 20mg Superdrol 1/3/2019 27/3/2019
pwysau kg 95.3 100kg
Gwen 104 cm 104.5 cm
Calf (R) 38cm 40cm
Clun (R) 65 cm 67 cm
Cist 115cm 116cm
ysgwyddau 133 cm 135 cm
Upper Arm (R) 43 cm 46 cm


Fel y gwelir ar y tabl, mae'r canlyniadau'n ysbrydoledig ar ôl rhedeg cylch Superdrol am dair wythnos yn unig. Defnyddiwyd dos cymedrol o 20mg. O'r data sydd ar gael, rydych chi'n sylweddoli mai'r Superdrol swmpio mae'r effaith yn well na'r rhan fwyaf.

Ar ben hynny, mae'n cynyddu cryfder aruthrol. Nid yw gallu codi 50lbs yn fwy ar y pwysau rydych chi wedi bod yn ei hyfforddi yn rhywbeth y gallwn ei anwybyddu. Pan fydd pobl yn siarad am fuddion Superdrol, ni fyddwch yn colli clywed am y cryfder a'r enillion maint. Ar y cyd â hyfforddiant a'r diet iawn, ni fyddwch byth yn cael trafferth cyrraedd nodau eich corff.

5. Superdrol hanner oes gweddill

Mae'r hanner oes Superdrol yn amrywio o wyth i naw awr. O ganlyniad, mae'n mynd allan o system yn gyflym iawn a dyna'r rheswm pam mae angen dosiau mynych. Trwy wneud hyn, gallwch gynnal lefel crynodiad sefydlog yn y corff.


Adolygiad manwl o Superdrol (Methasterone) ar gyfer adeiladu corff

6. Superdrol i'w dorri gweddill

Mae Superdrol yn helpu i doddi'r braster i ffwrdd er mwyn darparu corff anos a chaletach. Unwaith y bydd eich cyhyrau i gyd wedi'u hadeiladu, bydd angen i chi dorri oherwydd efallai bod gennych lawer o fraster o dan y croen. Yn ffodus, bydd Superdrol yn eich helpu gyda hynny wrth iddo dorri i lawr ar y braster wrth gadw ar gyhyrau.

7. Superdrol ar gyfer swmpio gweddill

I'r rhai sydd eisiau edrych ar jerked, mae Superdrol yn ddewis gwych. Trwy hyrwyddo cadw nitrogen a synthesis protein, mae'n darparu canlyniadau rhagorol. Ynghyd â diet iach a rhaglen ymarfer berffaith, bydd yn eich helpu i ychwanegu at eich cyhyrau.

8. Buddion Superdrol gweddill

Mae bod yn adeiladwr corff yn galw am fwy na deiet ac ymarfer corff trwyadl. Yn anffodus, efallai na fydd hyn yn eich sicrhau gyda'r canlyniadau y gallech fod yn chwilio amdanynt. Mae defnyddio Superdrol yn gwneud! Mae manteision Superdrol yn sylweddol ac yn amlwg a does dim rhyfedd ei fod yn cael ei alinio fel brawd mawr Anadrol.

Dyma rai o'r Buddion Superdrol;

colli braster

Colli braster yw'r cwymp newydd ym myd adeiladu corff. Mae cynifer o gynhyrchion yn y farchnad sy'n honni eu bod yn helpu gyda hyn ac mae eraill yn dal i fod yn llonydd. Y broblem yw nad yw pob un yn effeithiol ac efallai na fyddant yn eich helpu i gyrraedd eich targed. Efallai y bydd rhai yn gwneud i chi golli pwysau mor gyflym nes eich bod yn cael eich gadael gyda sagging croen neu ddim cyhyrau.

Dylai eich nod yn y pen draw fod yn colli braster trwy leihau'r braster corff gormodol heb golli'ch cyhyrau. Pan fyddwch yn colli'ch cyhyrau, byddwch yn mynd yn anniogel, ac mae'ch holl gyfuchliniau yn diflannu.

Os ydych chi wedi meddwl am daflu'r punnoedd ychwanegol, yna dylai Superdrol fod wedi dod i'ch meddwl yn gyntaf. P'un a ydych wedi rhoi cynnig ar ddeiet, hyfforddiant neu'r ddau, efallai eich bod wedi darganfod bod angen rhywbeth ychwanegol arnoch. Yn ffodus, mae Superdrol yn eich helpu i leihau pwysau yn effeithiol. Mae'n un o'r cynhyrchion y gellir ymddiried ynddo. Seiclo, Canlyniadau, Budd-daliadau, Dosbarth Nandrolone Penylpropionate (NPP)

Y fantais gydag ef yw ei fod yn cynnig canlyniadau hudolus trwy eich helpu i leihau eich pwysau i'ch lefel ddelfrydol. Gan fod ganddo'r pŵer i gadw'ch cyhyrau, bydd gennych chi gorff deniadol bob amser gan fod Superdrol yn cynorthwyo i losgi braster pur a dim byd arall.

Dim cadw dŵr

Mae pob adeiladwr corff, hen neu ifanc, yn cael eu barnu yn ôl eu cymesuredd cyhyrau, eu diffiniad, a'u maint. Pan fydd gan un ddiffiniad cyhyrau uwch, mae eu lefelau braster yn isel iawn. Fodd bynnag, weithiau gall diffiniad y cyhyrau gael ei leihau oherwydd cadw dŵr.

Bydd rhai steroidau yn eich helpu i ennill cyhyrau enfawr sydd o ganlyniad i gadw hylif. Yn onest, ni fyddech chi am edrych yn ddiflas oherwydd bod gormod o hylif. Rydych chi wedi parhau i ganolbwyntio ar eich deiet, hyfforddiant ac wrth gymryd eich steroid ac yna mae hylif gormodol yn cronni ychydig o dan eich cyhyrau anodd eu ennill. Ni ddylai'r hylif gormodol fod yn rheswm pam mae'n ymddangos bod eich cyhyrau'n aneglur.

Bydd enillion o'r fath yn diflannu bron yn syth ar ôl i chi gael eich dos. Dim ond dros dro ydyw a gallai fynd i ffwrdd yn eich gadael fel yr oeddech chi cyn defnyddio'r steroid.

Un nodwedd unigryw o Superdrol yw nad yw'n achosi cadw dŵr. Dyna'r rheswm pam mae'n ymddangos bod y cyhyrau'n fwy cadarn, ac mae'r cyhyrau'n drawiadol. Mae'r steroid hwn yn werth ei brynu gan ei fod yn gallu cynnig diffiniad perffaith i chi a fydd yn ennill y swydd gyntaf i chi rhag ofn y byddwch yn mynychu unrhyw gystadleuaeth yn fuan.

Cyhyrau mwy

Erbyn hyn mae'n debyg eich bod wedi clywed am ffyrdd y gallwch chi adeiladu'ch cyhyrau. Os ydych chi'n parhau i chwilio am ffordd o gyflawni cyhyrau enfawr, byddwch yn dal i ddod ar draws llawer mwy, a dyna pryd y sylwch fod llawer o wahanol awgrymiadau. Bydd rhai ohonynt yn gadael i chi orlethu, drysu a rhwystredig. Wel, mae gen i newyddion da i chi:

y Mae effaith swmpio Superdrol yn effeithlon iawn ar ôl i chi benderfynu prynu powdr Superdrol, mae'n debyg na fyddwch chi byth yn edrych yn ôl. Byddwn yn dweud yn hyderus a fydd y steroid hwn yn eich helpu i adeiladu corff cyhyrau heb lawer o fraster yr ydych yn dyheu amdano.

Fel y crybwyllwyd yn gynharach mae effaith swmpio Superdrol o ganlyniad i fwy o synthesis protein a chadw nitrogen. Mae'r ddau yn cynyddu mewn neidiau, a dyna pam Adeiladu corff Superdrol bydd enillion yn ennill teitl i chi yn y gampfa ac yn eich gweithle. Gyda hyn mewn golwg, ni fyddwch yn cadw meddwl tybed pam mae'ch cyhyrau'n dod yn fwy deniadol erbyn y dydd.

Dim effeithiau estrogenig

Un o'r sgîl-effeithiau difrifol sy'n achosi steroidau yw'r effeithiau estrogenig. Yn gryno, mae hyn yn golygu bod newid ar ddatblygiad rhywiol ac atgenhedlu un. Nid oes unrhyw un eisiau dioddef o gynecomastia neu boobs dyn wrth geisio cael cyhyrau mwy. Gallai wneud i chi deimlo cywilydd a stoc chwerthin hefyd. Mae'r steroid hwn yn gwbl werth chweil oherwydd nad yw sgîl-effeithiau Superdrol yn cynnwys unrhyw effeithiau estrogenig.

Fel steroid anabolig, ni fydd yn ofynnol i chi fynd ag unrhyw wrth-estrogen at ei gilydd pan fyddwch chi'n penderfynu rhedeg cylch Superdrol. Yn wahanol i steroidau eraill a allai eich gadael ag effeithiau estrogenig brawychus, bydd Superdrol yn gadael eich lefelau androgen yn isel iawn.

Cynnydd mewn ynni ac imiwnedd

Ni allai unrhyw steroid arall gynnig cymaint o fanteision â chi â Methasteron. Mae'n dwyn y sioe o ran gwella cynhyrchiad celloedd coch y gwaed. O ganlyniad, rydych chi'n ennill lefelau egni gwell yn ogystal â gwell imiwnedd.

Gan fynd trwy'r adolygiadau Superdrol, mae llawer o bobl yn honni eu bod yn teimlo'n llawn egni ar ôl defnyddio Superdrol. Mae adferiad a dygnwch hefyd yn cael eu hyrwyddo ac felly'n caniatáu i chi hyfforddi yn galetach. Bydd cymryd y dos iawn Superdrol yn eich helpu i wardio blinder, a gallwch chi bob amser hyfforddi yn galed ar unrhyw adeg rydych chi'n teimlo fel hyn. Onid yw'n ddelfrydol?

Ychwanegu cryfder

Bob tro rwy'n clywed bodybuilders yn siarad am gyflawni maint ac nid cryfder hefyd, rwy'n cringe. Cryfder yw'r peth hanfodol mewn adeiladu corff. Heb ei gyrraedd, efallai na fyddwch yn gallu codi'r pwysau rydych chi i fod. Rydych chi'n gweld yr hyn yr wyf yn ei olygu yw os ydych chi am fynd yn fwy nag y mae'n rhaid i chi gryfhau yn gyntaf ac nad oes ffordd arall o'i amgylch.

Mae llawer o bobl yn dymuno cael cyhyrau sy'n edrych yn dda ac anghofio mai cryfder yw'r hyn sy'n eich helpu i berfformio. Os ydych chi eisiau edrych yn gryf ac ymddwyn fel y mae, Superdrol yw'r steroid i chi. Bydd yn helpu'ch cyhyrau i dyfu'n gryfach ac yn fwy ar yr un pryd.

Datrys tlodi gohiriedig

Fel arfer, ni fydd rhai pobl yn profi glasoed ar yr adeg iawn. Er enghraifft, efallai y bydd gan rai yn eu hugeiniau tra dylai'r oedran cywir fod tua 13 oed. Gallai llawer o ffactorau arwain at hyn gan gynnwys materion amgylcheddol ymhlith eraill.

Gan fod steroidau yn tueddu i ddynwared ymarferiad Testosterone, gallai cymryd Superdrol helpu i ddatrys materion glasoed. O ganlyniad, gall dyn ddod yn aeddfed, a gall ei gorff a'i ysgogiad rhyw wella'n sylweddol.

Trin Anemia

Mae bod yn glefyd gwaed sy'n cael ei symptomu gan gyfrifiad celloedd coch y gwaed isel, yn gallu cael ei drin gan Anemia Superdrol. Mae hynny oherwydd bod Superdrol yn cynyddu lefel celloedd coch y gwaed yn y corff. Dim rhyfedd Dywedir bod gan feddyginiaeth Anemia rai steroidau. Sylwer bod yn rhaid cymryd Superdrol yn barhaus ar gyfer triniaeth Anemia.

Therapi Amnewid testosterone

Pan fydd lefel Testosterone yn isel yn y corff, gellir defnyddio Superdrol i drin yr anghydbwysedd. Gallai anghydbwysedd testosterone vs estrogen achosi problemau yn eich corff gan gynnwys cynnydd mewn braster corff ymysg eraill. Trwy weinyddu Methasteron, gall yr effeithiau gael eu gwrthdroi gan fod y steroid hwn yn dynwared y ffordd y mae Testosteron yn gweithio.


Adolygiad manwl o Superdrol (Methasterone) ar gyfer adeiladu corff

9. Adolygiadau Superdrol gweddill

Meddai Ai, “Mae'r steroid hwn yn ymddangos fel y fargen orau yr wyf wedi'i chael hyd yn hyn. Rwyf wedi defnyddio sawl steroid am ddegawdau, ac ar hyn o bryd, dyma sydd wedi gweithio i mi. Ar ôl i eraill fethu â rhoi canlyniadau da i mi, meddyliais i fy hun y gallai fod rhywbeth gwell allan yno. Yn wir, mae Superdrol yn wych os ydych chi'n anelu at ychwanegu mwy o fàs cyhyrau. Mae'n debyg y dylwn ddiolch i buyaas.com am ei werthu i mi.

Rydw i wedi bod yn ei gymryd am y chwe wythnos diwethaf heb wneud llawer o newid yn fy nhrefn ymarfer corff. Mae fy nghyhyrau bellach yn enfawr ac wedi'u diffinio; rhywbeth na fyddai byth yn digwydd i mi. Mae wedi dod â fy abs allan o'r ffaith fy mod mor falch o hyfforddiant gyda fy mrest allan. Os ydych chi'n cymryd unrhyw steroid arall heblaw Superdrol, yna rydych chi'n gwneud popeth yn anghywir. ”

Dywed Bai, “Mae Superdrol yn fam i adferiad. Yn y gorffennol, roeddwn wedi bod yn flinedig ond nid yn anymwybodol. Rydw i wedi bod yn ei ddefnyddio am y tair wythnos, ac rydw i nawr yn teimlo'n llawn egni yn ystod fy ngweithle yn y gweithle (rwy'n gweithio ar safle adeiladu). Ar wahân i hynny, rydw i'n chwarae gyda fy meibion ​​gyda'r nos cyn taro fy ngweithgareddau.Popeth y mae angen i chi ei wybod am Anavar (Oxandrolone) ar gyfer Bodybuilding

Rwyf wedi bod yn darllen am wahanol steroidau nes i mi setlo ar Superdrol o buyaas a'r cyfan y gallaf ei ddweud yw fy mod yn ddiolchgar fy mod wedi dod o hyd i'r cynnyrch gorau o'r diwedd. O! Mae'r gwasanaeth cwsmeriaid uwchlaw a thu hwnt. Mae eu cyfathrebu yn un nodedig, a derbyniais fy mhecyn o fewn dim o amser. Ni allaf ddweud digon am y safle hwn a'r cynnyrch hwn. Mae'n ie oddi wrthyf. ”

Meddai Bohai, “Rwyf wedi bod yn gweithio ers dros ddeng mlynedd ac wedi rhoi cynnig ar bron unrhyw beth sy'n dod i'ch meddwl. Ar ôl rhedeg cylch swmpio, rwyf bob amser wedi cael trafferth torri ac yn aml, rwyf wedi cael fy gadael gyda maint mawr heb unrhyw gyhyrau i'w gweld. Roeddwn ychydig yn ansicr ynglŷn â phrynu hyn ond roedd gen i obeithion mawr o'r Adolygiadau Superdrol Roeddwn i wedi darllen ar-lein.

Mae fy nerth a'm dygnwch wedi codi ers i mi ddechrau defnyddio'r steroid hwn. Am yr ychydig wythnosau rydw i wedi'i ddefnyddio, rwyf wedi sylwi fy mod i wedi dod yn fwy sylweddol o lawer ac yn fwy fasgwlaidd. Er fy mod wedi cynnal y pwysau a gefais ar y diwrnod cyntaf, mae braster fy nghorff wedi lleihau o 3.4%. Rwy'n edrych ac yn teimlo fel bod yn newydd ac yn edrych fy hun yn y drych; Rwy'n gadael i mi feddwl pam nad oeddwn wedi ei ddechrau yn gynharach. Byddwn yn ei gwarantu i unrhyw un sydd eisiau torri a chadw eu cyhyrau. ”

Dywed Ying, “Prynais Superdrol o argymhelliad cyfaill model i mi. Rwyf wastad wedi bod eisiau mynd i fodelu, ond doeddwn i ddim mor hyderus am fy nghorff. Mae eistedd y tu ôl i'm desg am y pum mlynedd diwethaf wedi ychwanegu rhywfaint o fraster ar fy nghorff a oedd unwaith yn faint model.

Yn fy fwyaf ar ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf, roeddwn i'n 223. Ddeugain diwrnod yn ddiweddarach ar ôl bwyta glân a rhedeg cylch Superdrol, rwyf i lawr i 199lbs. Mae'r steroid hwn yn taro pob marc gan gynnwys achosi effeithiau andwyol. Nid wyf wedi sylwi ar unrhyw sgîl-effeithiau Superdrol hyd yn hyn, a dyna sy'n gwneud i mi garu'r cynnyrch hwn hyd yn oed yn fwy. Mae fy nghorff yn ôl, ac fe wnes i ymddiswyddo a dechrau gwneud yr hyn rydw i wedi'i garu erioed, sef modelu proffesiynol. Mae manteision torri superdrol wedi fy helpu i roi diwedd ar gael corff sydd ond yn llanast. Diolch i chi Superdrol! ”

10. Superdrol i'w werthu gweddill

Mae yna adeg pan fydd pob adeiladwr corff yn teimlo bod arnynt angen rhywbeth ychwanegol. Mae defnyddio steroidau yn ffordd sicr o gyflymu twf cyhyrau a cholli'r punnoedd ychwanegol os mai dyna'ch nod. Nid adeiladwyr proffesiynol yw'r unig bobl a ddylai ddefnyddio steroidau, ond gallai unrhyw un sy'n mynd i'r gampfa yn rheolaidd sy'n teimlo fel bod angen iddynt sbarduno eu cyrff fynd amdani.

Superdrol yw un o'r steroidau poblogaidd a fydd yn rhoi bangach i chi ar gyfer eich baich. Mae'n gyffur rheoledig, ac efallai na fyddwch yn gallu prynwch powdr Superdrol unrhyw le. Yn y rhan fwyaf o achosion, efallai y cewch eich twyllo, ac efallai y cewch gynnyrch cwbl wahanol. Cael eich dwylo ar wneuthurwr Superdrol dibynadwy gall fod yn eithaf heriol, ac os nad ydych chi'n ddigon gofalus, gallai fod yn wastraff arian yn unig.

Y rhyngrwyd yw'r lle gorau y gallech chi brynu Superdrol ar-lein heb orfod mynd drwy'r weithdrefn siopa gyfan. Dim ond ar-lein y mae angen i chi fynd ati i nodi cyflenwr Superdrol rhagorol a fydd yn rhoi cynhyrchion o ansawdd i chi. Bydd yn eich atal rhag prynu cynnyrch nad yw'n gweithio neu un a fydd yn niweidio'ch iechyd.

Un o'r ffyrdd gorau o gael cyflenwr da yw cael un sydd ag adolygiadau rhagorol. Bydd dewis un a gafodd adolygiadau cadarnhaol yn eich helpu i ddatrys y broblem o chwilio am y cyflenwr Superdrol perffaith. Mae'n golygu y gallwch wneud eich meddwl yn awr yn dibynnu ar yr hyn y mae pobl eraill wedi ei brofi gyda'r cyflenwr Superdrol.

Yn ogystal, caniateir i chi gymharu prisiau rhwng gwahanol gyflenwyr yn gyfforddus eich cartref. Pwy sydd ddim wrth eu bodd yn arbed ychydig o ddoleri? Fodd bynnag, dylech gadw llygad am brisiau rhy isel sy'n gweithredu fel ysglyfaeth i gwsmeriaid nad ydynt yn meddwl. Ewch am un sy'n cynnig cyfradd safonol sy'n werth y cynnyrch, ac nid yw hynny'n gadael i chi dorri.

Ni yw'r gwneuthurwr Superdrol gorau y mae ei gynnyrch yn rhoi effeithlonrwydd brig i chi. Mae'r holl gydrannau yn ein Superdrol i'w gwerthu yn ddiogel ac fel y'u rhestrir ar ddisgrifiad y cynnyrch. Unwaith y byddwch yn dechrau ei gymryd, ni fyddwch byth yn ei chael hi'n anodd cyflawni nodau eich corff.

Mae ein pris Superdrol yn rhesymol, ac mae'n fforddiadwy i bawb gan gynnwys y rhai sydd ar gyllideb - cynllunio i prynu Superdrol mewn swmp? Cawsom y bargeinion gorau i chi. Mae ein darpariaeth yn ddibynadwy, a gallwch ddisgwyl eich pecyn o fewn yr amser byrraf posibl. Siop heddiw a chael y Superdrol o ansawdd go iawn.

11. Superdrol ar gyfer adeiladu corff (crynodeb) gweddill

Fel y gwelir yn yr erthygl hon, gallai'r defnydd o Superdrol eich helpu i ennill teitl y corff adeiladu gorau. Gall unrhyw un sydd wedi bod mewn adeiladu corff Superdrol ddweud yn hawdd y pwysau sy'n dod gydag ef. Mae llawer ohonynt yr adegau rydych chi'n teimlo fel rhoi'r gorau iddi oherwydd eich bod yn meddwl efallai na fyddwch chi'n cyrraedd y copa heb ddefnyddio cyffuriau gwella. Yn ffodus, Superdrol gallai gyflymu'r broses gan roi canlyniadau cyffrous i chi.

Gyda'i ddefnydd ni fydd eich taith adeiladu corff yn aros yn ei unfan; yn ystod y chwe wythnos nesaf, byddwch yn gallu cyflawni canlyniadau amlwg. Pan gaiff ei ddefnyddio ar y cyd â diet da a hyfforddiant trylwyr, byddai'n rhoi golwg ddisglair i chi.

Hyd yn oed yn fwy, mae wedi bod yn ddefnyddiol wrth drin rhai cyflyrau meddygol sy'n gyffredin heddiw. Fodd bynnag, er mwyn osgoi niweidio'ch corff yn fwy nag y gallech fod yn ei helpu, dylech gymryd dos Superdrol cywir. Efallai na fydd gormod ohono bob amser yn rhoi gwell canlyniadau i chi.

Wrth ddefnyddio Superdrol, mae'n hanfodol eich bod yn gwirio'ch deiet i sicrhau eich bod yn cael y gorau ohono. Gallai bwyta llawer o fwydydd protein uchel helpu i gyflymu'r effaith swmpio Superdrol. Hefyd, bydd lleihau nifer y carbs a'r bwydydd brasterog afiach yr ydych yn eu cymryd yn clymu'r Torri superdrol canlyniadau.

Gweithio allan mwy yw beth fydd yn gwneud y canlyniadau Superdrol yn fwy gweladwy. Mae'n drist bod rhai adeiladwyr corff yn credu y bydd cymryd Superdrol ac nid hyfforddiant yn cael y gwaith. Bydd cymaint â hyn o steroid yn helpu i hyrwyddo datblygiad cyhyrau, nid yw'n golygu y dylech chi fynd yn gaeth i'r gampfa. Y gwir yw y dylech hyd yn oed gyfrifo ddwywaith gymaint oherwydd eich bod yn gryfach ac y gallwch chi adfer yn gyflym.

Prynwch heddiw a dilynwch yr enillion rydych chi wedi breuddwydio amdanynt erioed.

cyfeiriadau

  1. Beibl Chwaraeon Atodiad: Ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gan Will Brink, Tudalen 302-307
  2. Ychwanegiadau Maeth mewn Chwaraeon ac Ymarfer, wedi'u golygu gan Mike Greenwood, Matthew B. Cooke, Tim Ziegenfuss, Douglas S. Klman, Jose Antonio, tudalen 13
  3. Steroidau Anabolig-Androgenig, wedi'u golygu gan Charles D. Kochakian, tudalen 374